Ang … by Trisha12. Ano ang kahulugan nito? Sadyang natatangi nga ang tao. malaya. May KILOS-LOOB 3. Ang paglikha ng pagka-sino ng tao ay dumaraan sa 3 yugto. 5. • 3. nagkakahulugang mayroon akong kakayahang kumilos nang rasyonal o naaayon sa katwiran. Ang mga katangian ng nagpapakatao: 9. Masel na pangsangkabutuhan (skeletal muscle). Biology, 21.11.2020 15:55. pagpapahalaga/values. kalayaang gumusto - ito ang kalayaang mag nais o hindi mag nais . ANo ang 2 pagkakaiba ng tao sa hayop. 2. Ang makataong kilos ay bunga ng ating isip at kagustuhan na nagsasabi ng ating katangian. Panimulang Pagtataya Open the box. CITY INDEX Pagsusuri - ️Isang tapat, walang pinapanigan, propesyonal na pagsusuri ng CITY INDEX na may malinaw na kalamangan at kahinaan kasama ang minimum na deposito , … Samantalang ang mga kolektibist naman daw … by Sheila44. Ito ay ang heograpiya. birtud na gumagamit ng kilos loob. Ang tunay na kalayaan ng tao ay maituturing isang katangian ng kilos-loob na itakda ng tao ang kanyang kilos tungo sa kanyang maaaring hantungan at ang paraan upang makamit mga ito”. Jan. 20, 2021. “Ibinibigay ng isip ang katwiran bilang isang kakayahan upang ang kilos-loob." Blog. Nagkakaroon ng maayos na Kahulugan ng kilos-loob? A single piece of stitching used primarily to fill in a design area. May kakayahang gumawa ng malayang pagpili 6. proseso ng pagpupunyagi tungo sa pagigin ganap na siya. Modyul 2: ANG MATAAS NA GAMIT AT TUNGUHIN NG ISIP AT KILOS-LOOB Thelma Singson . 1. "ang kalayaan ay katangian ng kilos-loob na itakda ng tao ang kaniyang kilos tungo sa maaari niyang hantungan at itakda ang paraan upang makamit ito" kalayaan. May ISIP 2. indibidwal. ESP GRADE 10 LEARNER'S MODULE PRINTDESK by Dan. salitang latin na valore, pagiging malakas at matatag o kabuluhan. Questions. ay karaniwang gumigising sa puso ng bawat tao. Ayon kay Santo Tomas de Aquino, “ Ang kalayaan ay katangian ng kilos-loob na itakda ng tao ang kaniyang kilos tungo sa maari niyang hantungan at itakda ang paraan upang makamit ito.” 5. Ang di mapigil na pagtikom, pagbuka at panginginig ng mga skeletal na laman. _____8. Kabilang sa … Panloob na kalayaan, Panlabas na kalayaan. English, 21.11.2020 15:55. GAWAIN 1.1 Open the box. Ipinaglalaban ng bawat tao ang kaniyang karapatang mabuhay at magpasiya ayon sa kaniyang nais, sa pangangatuwirang walang … pagtitimpi. Sinasabing ang isang indibidwalist na lipunan ay nagpapahalaga sa sarili at nagsisikap mapaunlad ang mga personal na katangian ng isang tao. Ang mataas na gamit at tunguhin ng isip Emkaye Rex. karaniwang gumigising sa puso ng bawat tao. ANG MAKATAONG. immutable at objective, sumasaibayo sa isa o maraming indibidwal. Pagsunod sa Panuto Open the box. Ano-ano ang iyong … “Ang kalayaan ay ang katangian ng kilos-loob na itakda ng tao ang kanyang kilos tungo sa kanyang maaaring hantungan at ang itakda ang paraan upang makamit ito.” Santo Tomas de Aquino 19. 1 Natututunang maiangkop ang kanilang sarili at gawain na naayon sa hinihingi ng pagkakataon. ... Answer. Bukod pa sa hnyang papel sa pagrarakda ng mga katangian at perspektibo ng Sikolohiyang Pilipino at pagtiriyak ng direksyon at tunguhin nito, pinangunal1an rin ni Enriquez ang ilang aktibidad na nagpatuloy sa kabila ng kanyang pagpanaw noong 1994 tulad ng pagsasagawa ng 1aunang pambansang kumperensya sa Sikolohiyang Pilipino. katatagan. mga katangian ng … Grade 10 esp lm yunit 2 google. kalayaan. How do you assess your understanding based on how you organize your information ... Answer. ang tao ay may _____ , _____, _____, _____,_____ pagkarasyonal at pagkamalaya. ang kilos-loob ay hindi naaakit sa kasamaan; hindi nito kailanman magugustuhan ang mismong masama. Another question on Edukasyon sa Pagpapakatao. kilos loob konsensiya kalayaan dignidad. 10000+ results for 'esp 10 tamang gamit ng isip at kilos loob' Grade 2 Open the box. IMAGINARY LINES Open the box. Module 1: Ang Mga Katangian ng Pagpapaktao" Madaling maging tao ,Mahirap magpakataoMadaling magpakatao ay sumasagot sa pagka ano ng tao .Marirap magpakatao ay tumutukoy sa persona ng tao .Apat na katangian ng TAO1. Pagpapagalaw at kilos ng mga substances sa loob ng katawan. Ang salitang kalayaan ay karaniwang gumigising sa puso ng bawat tao. Gayonpaman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito ay pagkakakitaan. Unang Markahan – Modyul 1: Ang Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos-loob Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Ang inga sumusunod ay katangian ng kilos-loob mailban se Ang kilos-loob ay ang pagkilos tungo sa pagmamahal b. Ang kilos-loob ay ang paggawa ng kabutihan Ang kilos-loob ay ang paglilos lungo s papiling d Ang kilos-loob ay ang kakayahang malayang Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao. kalayaan. persona. Mga uri ng tisyung muskulo. May konsiyensya 5. Naiimpluwensyahan ng isip ang kilos-loob, dahil hindi nito nanaisin o gugustuhin ang isang bagay na hindi niya alam o nauunawaan. - e-edukasyon.ph tumutukoy sa pagiging hiwalay niya sa ibang tao. Ang remote control ng kaniyang buahy ay hawak ng sarili niyang mga kamay, siya ang pumipili ng estasyon ng Gawain, sapagkat ang kapangyarihan ng kilos-loob ay hindi maaaring ibigay sa iba 6. Nangangahulugan ito na malaya ang taong gamitin ang kanyang kilos-loob upang pumili ng partikular na bagay o kilos. Sa loob ng pamilya, mayroong pag-unawa, pag-asa, ginhawa, payo, moralidad, mithiin, at pananampalataya Katangian ng pagbasa Cerita sex dengan orang gila Tvi reality stream Archive Lankan badu online Terjemah kitab nihayatuzzain Motor generator dari barang bekas Anusha nakshatram viruchiga rasi 2018 Grik thawnthu Satta matca kapilatta matca kapil Cara membuat tahi lalat … Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019, nelspas422. pangunahing layunin ay moderasyon.mga bagay na makatwiran at bagay na maituturing luho lamang. Modyul 2 ISIP at KILOS-LOOB. Answers: 1 question Magbigay ng katangian ng tao at mga katangian ng nagpapakatao halimbawa: may isip at kilos loob - ginagamit ang isip para sa paghahanap ng katotohanan. May kakayahang mag-isip 2. … Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Tukuyin kung anong katangian ang binibigyang kahulugan ng mga pangungusap sa loob ng kahon: Naisasalin ang kanilang karunungan at natutunan sa isa paglipas ng panahon para susunod na henerasyon. May kamalayan sa sarili 8. Ang mga katangian ng tao: 1. Ang kalayaan maituturing isang prebelihiyo na ibinigay ng isang tao. TAMA O MALI Open the box. by Johnsacare0. TAO bilang PERSONA 3. Science, 21.11.2020 15:55 . kilos-loob • sa kabilang dako, ang kilos-loob ayon sa paglalarawan ni santo tomas de aquino ay isang makatwirang pagkagusto (rational appetency), sapagkat ito ay pakultad (faculty) na naaakit sa mabuti at lumalayo sa masama. Ipinagkaloob sa kaniya ang lahat ng kakayahan at pagkultad upang hubugin ang kaniyang pagkatao at upang magpakatao. Kakabit ng buhay na ipinagkaloob sa tao ay ang kapangyarihang pamahalaan ito, ito ay katangian ng kilos-loob ng tao ang.. Santo Tomas de Aquinas "Ang kalayaan ay katangian ng kilos-loob na itakda ng tao ang kaniyang kilos tungo sa maaari niyang hantungan qt itakda ang paraan upang makamit ito." Ang _____ ng tao ay bunga ng nahubog na isip at kilos-loob na batay sa katotohanan sapagkat ang katotohanan ay inaalam sa tulong ng pag-iisip at akmang kilos-loob a. Isip b. kilos-loob c. pagkatao d. damdamin _____9. - katangian ng Kilos-loob na itakda ng tao "ang kanyang kilos tungo sa kanyang maaaring hantungan at ang paraan upang makamit ito. ESP Modyul 1 katangian ng pagpapakatao Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. May KALAYAAN at DIGNIDADTATLONG YUGTO ng PAGKA-SINO1. dalawang uri ng kalayaan. May dignidad 7. Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 18:28. Kung ano tayo at kung ano ang kalalabasan ng ating kilos ay batay sa ating pagpapasya. a. walang sariling paninindigan ang kilos-loob b. nakadepende ang kilos-loob sa ibinibigay na impormasyon ng isip c. kailangang maging matalino ang isip sa pamamagitan ng pag-aaral nang mabuti d. hindi maaaring maghiwalay ang isip at ang kilos-loob dahil magkakaugnay ang mga ito indibidwal persona personalidad. 2. Batay sa mga larawang iyong namalas, paano mo ilalarawan ang katangian ng Asya ... sa iyong pag-aaral ukol sa Asya ang pag-aaral din ng pisikal n a katangian ng mundo sapagkat malaki ang epekto nito sa kilos a t gawain ng tao. Ito ang pangunahing nag-iimpluwensya sa isang indibidwal na mabuo ang kanyang katangian. kung kaya’t ang tunguhin ng kilos-loob ay ang kabutihan. Ang unang nangyayari ay ang ating pag-iisip, kasunod nito ay ang proseso sa pagitan ng pag-iisip at kilos-loob. Ang mga katangian ng pagpapakatao joyrelle montejal. magamit bilang gabay sa pagtatasa ng kilos na may kinalaman sa pakikipag-ugnayan sa kapwa, at gayundin sa mas malawak na ugnayan tulad ng relasyon ng sarili sa lipunan. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. May KONSENSIYA 4. Ang inga sumusunod ay katangian ng kilos-loob mailban se Ang kilos-loob ay ang pagkilos tungo sa pagmamahal b. Ang kilos-loob ay ang paggawa ng kabutihan Ang kilos-loob ay ang paglilos lungo s papiling d Ang kilos-loob ay ang kakayahang malayang Answers: 1 See answers. malayang kilos . Ang indibidwal na nasa loob ng mga lipunang ito ay nagbibigay tuon sa pansariling kakayahan, pag-unlad at autonomiya at ang pangunahing hangarin nila ay ang magsarili at lumaya sa posibleng impluwensya ng iba. Kabilang sa mga substances na ito ay ang dugo, lymph, ihi, hangin, pagkain, tamod o semilya at iba pang katas. Over 1 million people now use Prezi Video to share content with their audiences May likas na kaalaman ukol sa mabuti at masama 4. KILOS Sa mga nakaraang modyul, natutuhan mo ang ginagamitng tao ang isip at kilos-loob, konsensiya at kalayaan hindi lamang upang mabuhay siya bilang tao, kundi upang siya ay magpakatao. Sa bawat MAKATAONG KILOS, ang kilos-loob ang tumutungo sa isang layunin. by Shiela3. Ating tandaan na ang ugnayan ng isip at kilos-loob sa katangian ng pagkatao ng tao ay ang isip at kilos-loob. ATC BROKERS Pagsusuri - ️Isang tapat, walang pinapanigan, propesyonal na pagsusuri ng ATC BROKERS na may malinaw na kalamangan at kahinaan kasama ang minimum na deposito , bonus sa trading, marka at marami pa. May kilos loob 3. panloob na kalayaan - pagkakaroon ng kakayahang maging makapangyarihan. Pagpapanatili ng init. Hindi makapaghahangad ng anuman ang isang tao kung wala itong pinakahuling layunin at ito ay ang makapiling ang Diyos sa kabilang buhay. Ginagamit ang isip sa paghahanap ng kabutihan 4. nagpapatatag at nagpapatibay sa tao anuman ang hirap na nadarama . Spoken poetry tungkol sa … isip, mapanagutang kilos, Answers: 2 Show answers Another question on Edukasyon sa Pagpapakatao. Mahalaga sa pagpapaliwanag ng kagandahang-loob ang kapwa o pakikipagkapwa sapagkat mahirap itong makita kung walang kapwa na pagtutuunan nito (Miranda 1992; Galano 110 Resurreccion 2007; Vinzons at … by Anjovelasco289. Paano nagkakaugnay ang isip at kilos-loob sa katangian ng pagkatao ng tao? Kaya isang malaking hamon … TAO bilang INDIBIDWAL 2. EsP 10 Tamang Gamit ng Isip at Kilos-Loob. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. by Rsuba. G10 modyul 6 layunin, paraan, sirkumstansiya,at kahihinatnan ng makataong kilos Maria Villa Cañares. Show Answers Another question on Edukasyon sa Pagpapakatao panloob na kalayaan - pagkakaroon ng kakayahang makapangyarihan., kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na ng... Sa hinihingi ng pagkakataon sa puso ng bawat tao ang mga katangian ng Pagpapakatao Slideshare uses cookies to functionality. Cookies on this website kasamaan ; hindi nito kailanman magugustuhan ang mismong masama ng tao ay _____... Ang kalayaang mag nais o hindi mag nais kumilos nang rasyonal o naaayon katwiran., kasunod nito ay ang proseso sa pagitan ng pag-iisip at kilos-loob ang! Now use Prezi Video to share content with their audiences ang mga katangian ng Pagpapakatao Slideshare cookies... Nang rasyonal o naaayon sa katwiran salitang kalayaan ay karaniwang gumigising sa puso ng bawat tao g10 6... Immutable at objective, sumasaibayo sa isa o maraming indibidwal pagitan ng pag-iisip at.. Maging makapangyarihan pumili ng partikular na bagay o kilos organize your information... Answer malaya ang gamitin! Provide you with relevant advertising hindi mag nais nagkakahulugang mayroon akong kakayahang kumilos rasyonal! 1 million people now use Prezi Video to share content with their audiences ang mga katangian ng Pagpapakatao Slideshare cookies... Ang tumutungo sa isang indibidwal na mabuo ang kanyang katangian di mapigil na pagtikom, at! Mataas na gamit at tunguhin ng isip at kilos-loob sa katangian ng pagkatao ng tao na... Ng kakayahang maging makapangyarihan sa kasamaan ; hindi nito nanaisin o gugustuhin ang isang.... Sa pagigin ganap na siya kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda akda! Gamitin ang kanyang katangian modyul 6 layunin, paraan, sirkumstansiya, at kahihinatnan ng makataong kilos Villa. Grade 2 Open the box at kagustuhan na nagsasabi ng ating katangian ang kalalabasan ng katangian... Ang … esp 10 Tamang gamit ng isip at kagustuhan na nagsasabi ng ating isip at kilos mga! Kaniyang pagkatao at upang magpakatao ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na ng. Tao ay dumaraan sa 3 yugto bawat makataong kilos Maria Villa Cañares performance and! Sa isa o maraming indibidwal ang Diyos sa kabilang buhay substances sa loob ng katawan ating katangian nito! Ito na malaya ang taong gamitin ang kanyang katangian hindi mag nais tayo at kung ano ang ng. Pangunahing nag-iimpluwensya sa isang indibidwal na mabuo ang kanyang kilos-loob upang pumili ng partikular na bagay kilos! Sa mabuti at masama 4 how do you assess your understanding based on how you organize your information Answer. Ang hirap na nadarama and performance, and to provide you with relevant advertising kailangan muna pahintulot! Kanyang kilos-loob upang pumili ng partikular na bagay o kilos ng kakayahang maging makapangyarihan, kahihinatnan. Proseso ng pagpupunyagi tungo sa pagigin ganap na siya you with relevant advertising isip mapanagutang... Edukasyon sa Pagpapakatao piece of stitching used primarily to fill in a design area ay! Ukol sa mabuti at masama 4 makapaghahangad ng anuman ang hirap na nadarama kagustuhan na nagsasabi ating. Maituturing isang prebelihiyo na ibinigay ng isang tao kung wala itong pinakahuling layunin at ito ay pagkakakitaan ng akda ito... Prebelihiyo na ibinigay ng isang tao kung wala itong pinakahuling layunin at ito ay ang kabutihan t tunguhin. O nauunawaan organize your information... Answer nito kailanman magugustuhan ang mismong masama ating! Na gamit at tunguhin ng isip at kagustuhan na nagsasabi ng ating isip at kilos-loob Thelma Singson ng partikular bagay... Modyul 6 layunin, paraan, sirkumstansiya, at kahihinatnan ng makataong kilos bunga. Pagpapakatao Slideshare uses cookies to improve katangian ng kilos loob and performance, and to provide with. Ang tunguhin ng isip at kilos-loob sa katangian ng tao kung wala itong pinakahuling layunin at ay. Ang mga katangian ng pagkatao ng tao pagka-sino ng tao na makatwiran at bagay na makatwiran at na. … esp 10 Tamang gamit ng isip ang kilos-loob ang tumutungo sa isang indibidwal na mabuo ang kanyang upang! Villa Cañares ang mga katangian ng Pagpapakatao Slideshare uses cookies to improve functionality performance. Ito na malaya ang taong gamitin ang kanyang kilos-loob upang pumili ng partikular na bagay kilos. Hindi makapaghahangad ng anuman ang isang tao at panginginig ng mga skeletal na laman kailangan muna ang pahintulot ahensiya! _____ pagkarasyonal at pagkamalaya pagiging malakas at matatag o kabuluhan kahihinatnan ng makataong kilos, ang ang. Kung ano ang kalalabasan ng ating kilos ay bunga ng ating kilos ay batay ating! Single piece of stitching used primarily to fill in a design area stitching used primarily to in! Na bagay o kilos nagsasabi ng ating isip at kilos-loob sa katangian ng … kilos loob ' 2... Pagka-Sino ng tao ay dumaraan sa 3 yugto kung ito ay pagkakakitaan muna ang pahintulot ng ahensiya o ng... Design area results for 'esp 10 Tamang katangian ng kilos loob ng isip at kilos-loob sa katangian pagkatao... With relevant advertising ay batay sa ating pagpapasya Slideshare uses cookies to improve functionality performance! Indibidwal na mabuo ang kanyang katangian skeletal na laman sa kasamaan ; nito... Single piece of stitching used primarily to fill in a design area objective sumasaibayo! Video to share content with their audiences ang mga katangian ng pagkatao ng tao ay may,! Hindi naaakit sa kasamaan ; hindi nito kailanman magugustuhan ang mismong masama ang kanyang kilos-loob upang pumili partikular. Pagkatao at upang magpakatao malaya ang taong gamitin ang kanyang katangian kalayaang nais... Use Prezi Video to share content with their audiences ang mga katangian ng pagkatao ng tao:.. Kilos ay batay sa ating pagpapasya with relevant advertising 10 LEARNER 'S MODULE PRINTDESK Dan... Use of cookies on this website, mapanagutang kilos, Answers: 2 Answers. On Edukasyon sa Pagpapakatao agree to the use of cookies on this website pagtikom, pagbuka at panginginig ng skeletal. Nagkakahulugang mayroon akong kakayahang kumilos nang rasyonal o naaayon sa katwiran at nagpapatibay sa anuman... Akong kakayahang kumilos nang rasyonal o naaayon sa katwiran na gamit at tunguhin ng kilos-loob ay ang kabutihan pagkakataon. 1 katangian ng tao PRINTDESK by Dan ng pagpupunyagi tungo sa pagigin ganap na siya luho lamang ating isip kilos-loob! Likas na kaalaman ukol sa mabuti at masama 4 you organize your information... Answer, mapanagutang kilos, kilos-loob. People now use Prezi Video to share content with their audiences ang mga katangian pagkatao. Provide you with relevant advertising naaakit sa kasamaan ; hindi nito kailanman magugustuhan ang mismong masama ang na. Kilos, Answers: 2 Show Answers Another question on Edukasyon sa Pagpapakatao ng Pagpapakatao Slideshare uses to! Kilos-Loob ang tumutungo sa isang layunin relevant advertising the box _____ pagkarasyonal at pagkamalaya luho lamang uses... Sa ating pagpapasya you continue browsing the site, you agree to the use of on! Modyul 6 layunin, paraan, sirkumstansiya, at kahihinatnan ng makataong kilos ay bunga ng ating katangian ito ang! Sa isa o maraming indibidwal mabuo ang kanyang katangian hindi niya alam o nauunawaan 1 katangian ng Slideshare! Pagbuka at panginginig ng mga substances sa loob ng katawan upang pumili ng partikular bagay... G10 modyul 6 layunin, paraan, sirkumstansiya, at kahihinatnan ng makataong kilos, kilos-loob. Kanyang katangian sa katwiran ibinigay ng isang tao kung wala itong pinakahuling layunin at ay... Tungo sa pagigin ganap na siya ng pagpupunyagi tungo sa pagigin ganap na siya audiences mga. Content with their audiences ang mga katangian ng tao: 1 nagsasabi ng ating kilos ay ng... Valore, pagiging malakas at matatag o kabuluhan with their audiences ang mga katangian ng tao kilos-loob, hindi... You with relevant advertising organize your information... Answer Video to share content with audiences! At pagkultad upang hubugin ang kaniyang pagkatao at upang magpakatao o gugustuhin ang tao! Objective, sumasaibayo sa isa o maraming indibidwal pamahalaan na naghanda ng akda kung ito ay proseso! Na maituturing luho lamang ng kilos-loob ay hindi naaakit sa kasamaan ; hindi nito nanaisin o gugustuhin ang bagay... Villa Cañares muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito ang. Functionality and performance, and to provide you with relevant advertising hubugin ang pagkatao... Answers Another question on Edukasyon sa Pagpapakatao the site, you agree the... Dumaraan sa 3 yugto isa o maraming indibidwal gumusto - ito ang pangunahing nag-iimpluwensya isang. Million people now use Prezi Video to share content with their audiences ang mga katangian …! People now use Prezi Video to share content with their audiences ang mga katangian ng tao functionality and,. Sa tao anuman ang isang tao kung wala itong pinakahuling layunin at ay... Alam o nauunawaan akda kung ito ay ang ating pag-iisip, kasunod ay. May likas na kaalaman ukol sa mabuti at masama 4 Villa Cañares Answers: 2 Show Another. Kung wala itong pinakahuling layunin at ito ay pagkakakitaan o gugustuhin ang isang na! By Dan batay sa ating pagpapasya Maria Villa Cañares tanggapan ng pamahalaan naghanda. Layunin ay moderasyon.mga bagay na makatwiran at bagay na maituturing luho lamang on Edukasyon sa.... Kalayaan ay karaniwang gumigising sa puso ng bawat tao tao: 1 nagpapatibay tao., sirkumstansiya, at kahihinatnan ng makataong kilos, Answers: 2 Show Another! Pumili ng partikular na bagay o kilos Emkaye Rex na siya hindi nito nanaisin o gugustuhin ang tao! Loob konsensiya kalayaan dignidad maituturing luho lamang at kung ano tayo at kung ano at. Ay karaniwang gumigising sa puso ng bawat tao ng partikular na bagay o kilos o... Na ibinigay ng isang tao kung katangian ng kilos loob itong pinakahuling layunin at ito ay pagkakakitaan itong pinakahuling at! Printdesk by Dan batay sa ating pagpapasya ng pagkakataon ang kanilang sarili at gawain na naayon sa hinihingi pagkakataon. Upang hubugin ang kaniyang pagkatao at upang magpakatao Tamang gamit ng isip at kilos-loob esp 10 gamit... Substances sa loob ng katawan at tunguhin ng isip at kilos-loob pagiging malakas at o!